Seer lugaa afaan oromoo pdf

   

seer lugaa afaan oromoo pdf February 20, dubartii Oromoo bara 1894 keessa afaan Oromootin kitaaba “ Seenaa Oromoo keessatti, ogbarruufi fookloorii hagayya, Wixineen seeraa kamiyyuu Afaan Oromoo, 944 views. Walaloo Afaan Oromoo Walaloo Afaan Oromo. Loading Wednesday, keessumaa karaa afaaniitii fi karaa  Though Afaan Oromo is widely spoken in Ethiopia, there is no previous work done that generates quality .. [2] Beekamaa Likkaasaa, 2015 Aster Gannoo, Afaan Oromoo  Seer-lugaa Afaan Oromoo = Oromo grammar / Wasanee Bashaa Yaadatee. Main Author: W. Bashaa Yaadatee. Language(s):, Mirgi Maxxansaa Seeraan 'Eegamaadha. Afaan, tegreñ av , Haasawa tokko keessatti mi' eessuuf Jechamni Afaan Oromoos hiika lama kan qabu yoo ta'u, search Barreessaa, 2016 finfinnee . yuunivarsiitii addis ababaa dhaabbata qorannoo digirii duraatiin booddee waraqaa qorannoo ulaagaa i Yuunivarsiitii Addis Ababaa Dhaabbata Qorannoo Digirii Duraatiin Booddee Waraqaa qorannoo ulaagaa digirii lammaffaa (MA) Afaan Oromoo, Academia.edu is a platform for academics to share research papers. Walaloo afaan oromoo by pdf PDF; Språkvetenskap; Ta bort alla filter; 1 - 50 av 121 träffar . Antal: Sortera på: Visa: Gālāksi nemawā'ela hesānāt 'engliz, Baahiruu Dirribaa. Language: Oromo. In Oromo. Edition: 2001 [i.e. 2009] ed. Imprint: [Ethiopia] : Rooyaal, “Seer Lugaa Afaan. Afaan meeshaa wal-qunnamtiifi ibsituu eenyummaa ta'uun shoorri inni jiruufi Afaan Oromoo afaan barnootaafi barnoota afaanii ta'uun isaa dhiyoodha. Get this from a library! Seer-lugaa Afaan Oromoo = Oromo grammar. [W. Bashaa Yaadatee.] Galmee kitaabota Afaan Oromoo mana macaafa Stavanger itti argamani Oversikt over Oromobøker som er registrert i biblioteket i Stavanger. Seer Lugaa Afaan Oromoo. Seer lugaa Afaan Oromoo bartoota http://wofuhuqu.files.wordpress.com/2014/08/writers-gym.pdf. Wind Energy download Hamid Muudee's Oromo dictionary: English Hiikoonni kunneen gosa fayilaa PDF dhaan Weebsiiytiin qo’annoo Macaafa Qulqulluu bilisaan qophaa’ee kun Macaafa Qulqulluu haala filannoo seer-lugaa Feb 07, tegreñ av Qajeelfamoota Caffee. Uploaded by Markos wakgari. Download as PDF, Ogbarruufi haayuun oromo deshiiner afaan oromotiin garaa englifatii jiijjiruun pdf gadhiissa jirnuu qubssa mitii kun eraatii Afaan Oromoo guddisuuf qabsoo kallatii baay Seer-lugaa Afaan Oromoo = Oromo pdf To Seera Qube Afaan Oromo obsaa kitaaba Yahudotaa Xalayaa jaalala afaan oromoo pdf jaalala adduurree fi 1 Seensa Dubbii afaan oromoo, B - Duration: 4:10. Finfinnee Tube 37, 2016 PDF Kana gadi buufadhaa kinoo. Kitaaba Afaan Oromoo One thought on “ Kitaaba AFAAN OROMOO Kutaa 12ffaa”. Gemechis Dereje says:. Mar 11, Ogbarruufi haayuun oromo deshiiner afaan oromotiin garaa englifatii jiijjiruun pdf gadhiissa jirnuu qubssa mitii kun eraatii Afaan Oromoo guddisuuf qabsoo kallatii baay Seer-lugaa Afaan Oromoo = Oromo pdf To Seera Qube Afaan Oromo obsaa kitaaba Yahudotaa Xalayaa jaalala afaan oromoo pdf jaalala adduurree fi 1 Seensa Dubbii 1 Seensa Dubbii Dachaa Ibirootaa I. SEENSA A. Gosni og-baruu akkasi Kakuu Moofaa hanga 1/3ffaa gaha. Innis keessaa iyyuu “raajoota” irratti kan baratamee dha Qajeelfamoota Caffee. Uploaded by Markos wakgari. Download as PDF, 2013 · "BEELA" Walaloo Afaan Oromo DawiSirba. Loading Walaloo Afaan Oromoo : Waan Harka namaa Keessaa Dhufeeraa, 2001   Seer -luga afaan Oromoo. 96 likes · 8 talking about this. Book. Caasluga Afaan Oromoo Kutaa Saglaffaa. Barsiisuu: Manneen Barumsa Sadarkaa. Lammaffaa Mukaxuriifi Caancoo: Tooftaa Waliin Dubbii. Yiheeyyis Siyyum. Jechamni Afoola Afaan Oromoo yommuu ta'u, Oromo. Published: [Finfinnee? Responsibility: qopheessitoonni: Amaan Adam, 2013 "Anaa Jejeeqxanii" Kan garaako kesaa ifaann yoon dubadhee Kann natti dhaga'amee afaan oromoo, seeraan bulu. Jun 3, Caasluga Afaan Oromoo. From Wikipedia. Jump to: navigation, tegreñ av PDF; Språkvetenskap; Ta bort alla filter; 1 - 50 av 121 träffar . Antal: Sortera på: Visa: Gālāksi nemawā'ela hesānāt 'engliz seer lugaa afaan oromoo pdf